Kunder och potentiella kunder hos 5 Tjänster T5 AB

Som ekonomiföretag ligger dataskydd oss varmt om hjärtat. Vi värnar om de personuppgifter som vi behandlar och vi säkerställer att vi efterlever vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
Vi tillhandahåller de personer vars personuppgifter vi behandlar (de registrerade) information om vår behandling av personuppgifter och om deras rättigheter.
I denna integritetspolicy beskriver vi vår behandling av personuppgifter om våra nuvarande och tidigare kunder samt potentiella framtida kunder.

Om oss och hur du kan kontakta oss

Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter:  

5 Tjänster T5 AB
Wieselgrensgatan 14
25248 Helsingborg, Sverige
Tfn.: +46 70 9906063
Organisationsnr: 556417-2707
E-post: info@egenanstalld.se
Web: www.t5.se

Kontakt angående dataskydd:
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via den adress som anges ovan.

Vår behandling av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter
De personuppgifter som vi behandlar om dig kan omfatta:

Personuppgifter om nuvarande och tidigare kunder

Allmänna personuppgifter, inklusive: 

 • kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress;
 • köphistorik;
 • betalningshistorik, betalningsuppgifter och löneuppgifter samt ev. finansiell information i samband med kreditvärdering och anskaffning av lån; samt
 • personuppgifter som är en del av vår korrespondens med dig.

Personnummer:

 • personnummer i samband med ev. kreditvärdering och anskaffning av lån samt underskrifter på dokument.

Ändamål och rättslig grund med behandlingen

Vår behandling av ovannämnda personuppgifter har följande ändamål:

 • Administration av kundrelationen, underhåll och utveckling av kundrelationen samt löpande handel.
 • Statistiska ändamål: Vi analyserar även handel samt genomför rapportering av de allmänna kunduppgifter som vi har samlat in.

Vår personuppgiftsbehandling vilar på följande rättsliga grunder:

 • Vid behandling av personuppgifter i samband med genomförandet av dina beställningar och köp, inbegripet bl.a. leverans, kreditgivning och betalning, är den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter att sådan behandling är nödvändig för fullgörelse av vårt avtal med dig i enlighet med artikel 6.1 b dataskyddsförordningen.
 • När vi registrerar personuppgifter, som krävs enligt bokföringslagen eller som ett led i meddelandeskyldigheten till Skatteverket, är den rättsliga grunden för behandlingen att sådan behandling är nödvändig för fullgörelse av en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 6.1 c dataskyddsförordningen.
 • Den rättsliga grunden för vår insamling och behandling av övriga personuppgifter är artikel 6.1 f dataskyddsförordningen då sådan behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, som vid en intresseavvägning inte överskrider de registrerades intressen. Det berättigade intresset som är grund för behandlingen är vårt intresse att främja våra företag och ge våra kunder så bra service och erbjudanden som möjligt.
 • Överföringar av dina personuppgifter ska ske på sådant sätt att reglerna för personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen och annan svensk lagstiftning efterlevs. Vi kommer i det enskilda fallet att utvärdera om överföringen kräver ditt uttryckliga samtycke eller om överföringen kan ske på annan rättslig grund.
 • Om vi överför allmänna kundupplysningar till andra verksamheter inom gruppen är vi en del av i marknadsföringssyfte, kommer vi att efterleva de krav på särskilda rutiner som anges i gällande dataskyddslagstiftning, inklusive att du får möjlighet att göra invändningar. Våra överföringar av personuppgifter sker enligt villkoren i artikel 6.1 f dataskyddsförordningen då sådana överföringar är nödvändiga för ändamål som rör vårt berättigade intresse, som inte överskrider de registrerades intressen. Det berättigade intresset som ligger till grund för behandlingen, är vårt intresse att främja våra företag och ge våra kunder så bra service och erbjudanden som möjligt.
 • Statistiskt ändamål: Den rättsliga grunden för databehandling i enbart statistiskt och vetenskapligt syfte, följer av artikel 6.1 e dataskyddsförordningen om behandling som är nödvändig med hänsyn till utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Endast personuppgifter som är nödvändiga för undersökningen behandlas och sådan behandling genomförs endast för rent statistiska ändamål.

Kategorier av mottagare

Vi överför eller överlåter personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • banker i samband med administration av betalningar;
 • inkasso- och kreditupplysningsfirmor då lån/krediter förfallit till betalning och vid sökningar som görs av kreditupplysningsfirma i samband med låneansökan;
 • Skatteverket och andra myndigheter i samband med lagstadgad inrapportering;
 • andra verksamheter i gruppen är vi en del av som en del av marknadsföringsinsatser enligt gällande regler; samt
 • vårt personuppgiftsbiträde enligt personuppgiftsbiträdesavtal.

Radering

Vi raderar dina personuppgifter när behandlingen av dem inte längre är nödvändig.

Vi följer i allmänhet den lagringstid som gäller enligt bokföringslagen. För att säkerställa en korrekt hantering av återkommande kundrelationer, potentiella klagomål och garantiförpliktelser samt för att kunna fullgöra våra skyldigheter, är vår bedömning att alla personuppgifter måste sparas i upp till fem år plus innevarande från och med det datum då affärsrelationen upphör.
För kommande och potentiella kunder som omfattas av marknadsföringsrelaterade verksamheter följer vi de gällande reglerna i marknadsföringslagen och principer om god marknadsföringssed.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter.
Du kan göra dessa rättigheter gällande genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns överst i denna policy.
Om du vill få tillgång till dina personuppgifter, få dem rättade eller raderade, eller invända mot vår personuppgiftsbehandling undersöker vi om det är möjligt, och ger dig svar på din förfrågan så snabbt som möjligt och senast en månad efter att vi har mottagit din förfrågan.

Dina rättigheter 

 • Rätt att till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter samt tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar och ytterligare, relaterad information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du ska i sådana fall vända dig till oss med upplysning om vad som är fel och hur personuppgifterna ska rättas. Vi tar i varje enskilt fall ställning till om vi anser att din begäran är berättigad. När du vänder dig till oss med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade undersöker vi om förutsättningarna för detta är uppfyllda och genomför i sådant fall rättelse eller radering så snart som möjligt.
 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Vi raderar som utgångspunkt personuppgifter löpande, i takt med att de inte längre är nödvändiga att behandla. I undantagsfall har du dock rätt att få specifika personuppgifter om dig raderade före denna tidpunkt. Det gäller t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla personuppgifterna. Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi samlade in dem kan du be om att få dem raderade. Du kan även kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot gällande dataskyddslagstiftning eller andra rättsliga skyldigheter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Om du bestrider att dina personuppgifter som vi behandlar är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna fram till dess att vi har haft möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Du kan även begära begränsning istället för radering om du anser att vår behandling av personuppgifterna är olaglig, om du anser att vi inte längre behöver personuppgifterna, eller om du anser att dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse. Om din begäran om att vår behandling ska begränsas vinner bifall får vi därefter endast behandla personuppgifterna med ditt samtycke, eller om rättsliga krav behöver fastställas, göras gällande eller försvaras för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.
 • Rätt att överföra personuppgifter (dataportabilitet): Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller dock endast om behandlingen av personuppgifterna sker automatiserat och grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal till vilket du är part.
 • Rätt till invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktuppgifterna överst på sidan för att skicka in en invändning. Om din invändning är berättigad upphör vi med vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att få information om nya ändamål: Om vi vill behandla dina personuppgifter för ett annat ändamål än det ursprungliga, som exempelvis framgår av denna integritetspolicy, har du rätt att få information om detta före vi påbörjar behandlingen av personuppgifterna för det andra ändamålet.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: Om vår behandling av dina personuppgifter sker baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Om du återkallar samtycket får vi inte längre behandla personuppgifterna under förutsättning av ingen annan rättslig grund är tillämplig. Om vi har en annan rättslig grund än samtycke för behandling för ett självständigt ändamål, t.ex. lagring av uppgifter för uppfyllandet av bokföringsregler, kommer denna behandling att även fortsättningsvis kunna ske. Vänligen observera att återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett före återkallelsen.

Om du inte är tillfreds med vårt svar eller om du inte är nöjd med det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Du hittar datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.